Disclaimer

Disclaimer

Beweringen en meningen, geuit in recensies, fora, chatomgevingen of op andere pagina’s van Geleidemeditaties.nl zijn niet die van (de redactie van) Geleidemeditaties.nl, de webmaster danwel de internetprovider.

Meditatie is in zijn algemeenheid heel veilig. Vooral voor beginnelingen. Het gaat erom dat je rustig en geconcentreerd word. Wanneer je last hebt van mentale ziektes is het altijd beter om eerst met je arts te praten.

Alle tekst van geleidemeditaties.nl moet niet worden gezien als medische of psychologische hulp. Het gebruik van geleidemeditaties.nl is dan ook voor je eigen risico.

Copyright

Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geleidemeditaties.nl. Voor zover het maken van kopieen is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, StII. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).

Het is niet toegestaan de bij Geleidemeditaties.nl gedownloade luisterboeken, luistervoorbeelden, beeldmateriaal en/of teksten te verspreiden en/of te verkopen op cd, op usb-stick, via internet of enig ander medium. Elke download van Geleidemeditaties.nl is op unieke wijze gepersonaliseerd en bevat informatie over de koper waardoor eventueel misbruik traceerbaar is.

Wijziging van deze clausule
Het is mogelijk dat Geleidemeditaties.nl als gevolg van de reacties van zijn bezoekers of van wetswijzigingen deze Disclaimer aanpast. Geleidemeditaties.nl raadt u aan deze pagina regelmatig te raadplegen. zijn niet die van (de redactie van) Geleidemeditaties.nl, de webmaster danwel de internetprovider.